Chương trình tin học căn bản dành cho sinh viên K41 năm học 2015-2016 Trường ĐH Sư Phạm TPHCM - Học kỳ II

-Đề cương chương trình

-Hướng dẫn và quy định đối với sinh viên

-Nội quy phòng máy

-Thời gian thực học 60 tiết (tương đương 10 tuần): bắt đầu từ ngày 22/02/2016

-Thời gian tự học: 10 tiết (trong phòng máy có GV hỗ trợ, bắt đầu từ tuần thứ 4 trở đi)

-Thời gian ôn tập: tuần thứ 11

-Thời gian thi: tuần thứ 12

Chương trình tin học căn bản dành cho sinh viên K41 năm học 2015-2016 Trường ĐH Sư Phạm TPHCM - Học kỳ I

-Đề cương chương trình

-Hướng dẫn và quy định đối với sinh viên

-Nội quy phòng máy

-Thời gian thực học 60 tiết (tương đương 10 tuần): từ ngày 5/10/2015 đến12/12/2015

-Thời gian tự học: 10 tiết (trong phòng máy có GV hỗ trợ, bắt đầu từ tuần thứ 4 trở đi)

-Thời gian thi: 21 đến 26/12/2015

-Đề thi mẫu Word gồm 2 tập tin: 1 đề thi word và 1 bản thô Word. Download tại đây

-Đề thi mẫu Excel Download tại đây.