Hướng dẫn và Quy định đối với sinh viên tham gia học tập - học phần TIN HỌC CƠ BẢN - HK2 - Năm học 2016-2017, Khóa sinh viên: K.42

Dưới đây là văn bản hướng dẫn và quy định đối với các bạn sinh viên tham gia học phần TIN HỌC CƠ BẢN - HK2 - Năm học 2016-2017 khóa 42.

Để tải về, các bạn bấm vào Đây