Cơ cấu nhân sự - Trung tâm Tin học Đại học Sư Phạm TP.HCM

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM TIN HỌC

 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

Ban Giám Đốc

Lê Đức Long

Giám Đốc

TS. Công Nghệ Thông Tin

Lê Thị Huyền

Phó Giám Đốc

Ths. Công Nghệ Thông Tin

 

Bộ phận Nghiên cứu và Chuyên môn

Nguyễn Văn Điển 

Trưởng bộ phận

Ths. Công Nghệ Thông Tin

Tạ Quang Thanh 

Phó Trưởng bộ phận

CN Công nghệ Thông tin

Trần Nguyễn Thanh Ngân 

Chủ tịch Công Đoàn

Ths. Công nghệ Thông Tin

Trần Hữu Cường

CN Công Nghệ Thông Tin

Huỳnh Huệ Bình

CN Sư phạm Tin học

Võ Diệp Như

CN Sư phạm Tin học

 

Bộ phận Cơ sở Vật Chất

Phạm Huy Châu

Trưởng bộ phận

CN Công nghệ Thông Tin

Lê Thanh Dũng

CN Công nghệ Thông Tin

Lê Văn Nhân

CN Sư phạm Tin học

Nguyễn Hoài Ngân Phong

CN Sư phạm Tin học

 

 

Bộ phận Đào tạo và Kinh doanh

Phan Thị Hồng Vân

BP ghi danh và văn phòng

Trịnh Thanh Hồng

BP ghi danh và văn phòng

Võ Tấn Anh

BP ghi danh và văn phòng

Trần Bảo Thạch

Bộ phận Kinh doanh và tiếp thị

Nguyễn Sơn Lâm

Bộ phận Kinh doanh và tiếp thị

CN Công nghệ Thông Tin

 

 

Các giảng viên của Trung Tâm

Lê Thị Huyền

Ths. Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ths. Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Văn Điển

Ths. Công Nghệ Thông Tin

Đào Tấn Ngọc

Ths. Công Nghệ Thông Tin

Trần Nguyễn Thanh Ngân

Ths. Công Nghệ Thông Tin

Lê Đình Quang

CN Công Nghệ Thông Tin

Trần Xuân Phương Nam

CN Công Nghệ Thông Tin

Phan Nhật Thanh

CN Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Khánh Bình

CN Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Quốc Thuận

CN Công Nghệ Thông Tin

Đồng Tường Việt

CN Công Nghệ Thông Tin

Võ Văn Viện

CN Công Nghệ Thông Tin

Phạm Quốc Hùng

CN Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Lê Minh Đức Hùng

CN Công Nghệ Thông Tin

Nguyễn Sơn Lâm

CN Công Nghệ Thông Tin

Tạ Quang Thanh

CN Công Nghệ Thông Tin

Trần Hữu Cường

CN Công Nghệ Thông Tin

Lê Thanh Dũng

CN Công Nghệ Thông Tin