Chương trình đào tạo

Hệ thống chương trình giảng dạy ở TTTH bắt đầu triển khai từ tháng 01/2016Các quyết định của Giám đốc TTTH ban hành tháng 03/2016 

Trang 1 download

Trang 2 download

Trang 3 download

Trang 4 download